rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

GRUŹLICA PŁUC A ZGORZEL PŁUC

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na odwrót świeże zakażenie kiłowe dołączające się do istniejącej gruźlicy płuc przeważnie wybitnie pogarsza jej przebieg. Również gruźlica płuc dołączająca się do niedawno nabytej kiły rokuje· w większości przypadków niepomyślnie. Ujemny wpływ zakażenia kiłowego na gruźlicę płuc w obu przypadkach da się przeważnie usunąć przez. zastosowanie energicznego leczenia przeciwkiłowego. U chorych skłonnych do częstego krwioplucia nowarsenobenzolu unika się, a już stanowczo nie należy stosować leczenia przetworami arsenowymi w przypadkach podejrzanych o niewydolność wątroby. Leczenie przetworami. jodu w skojarzeniach kiły z gruźlicą płuc jest niedopuszczalne. W przeciwieństwie do energicznego leczenia kiły świeżej, leczenie przeciwkiłowe w przypadkach gruźlicy płuc u chorych z trzeciorzędną kiłą powinno być łagodne. Tutaj prócz penicylyny stosuje się zazwyczaj małe dawki przetworów bizmutu lub rtęci. Stan serca i narządu krążenia w ogóle wymaga często stosowania leków sercowych i naczyniowych.
Stosunkowo rzadko, chociaż w okresie powojennym częściej niż dawniej, gruźlica płuc kojarzy się.ze zgorzelą płuc. Obydwie sprawy rozwijają się w większości przypadków równocześnie, tak iż nie podobna orzec, która z nich jest pierwotna. Obydwie wywierają wzajemnie na siebie wpływ wybitnie ujemny: odnosi: się wrażenie, że chory ginie i na suchoty płuc, i na zgorzel płuc. Prócz tego skojarzenia, spostrzega się jeszcze dwa typy. Mianowicie w jednych przypadkach gruźlica płuc dołącza się do istniejącej już zgorzeli płuc o przebiegu przewlekłym, natomiast w innych przypadkach stosunek jest wręcz odwrotny. Dołączając się do zgorzeli płuc, gruźlica płuc może zupełnie przeobrażać dotychczasowy obraz kliniczny, bez względu na to, czy gruźlica. objawi się w postaci pospolitych suchot płuc, czy wtórnych suchot płuc, gruźlicy płuc włóknistej, gruźlicy płuc prosówkowej itd. Stan ogólny chorego z chwilą dołączenia się gruźlicy płuc wybitnie się pogarsza i chory ginie zwykle szybko wśród objawów gruźlicy płuc. Możliwość powikłania cuchnących ropni płuc gruźlicą płuc, nakazuje częstego poszukiwania prątków gruźlicy w plwocinie w przypadkach takich ropni. Dołączenie się zgorzeli płuc do gruźlicy płuc spostrzegła już Laeivnec Dalsze spostrzeżenia dowiodły, że tkanka gruźlicza, zwłaszcza serowaciejąca, nie jest dobrym podłożem dla beztlenowców. Zgorzel płuc spostrzega się najczęściej w przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej i w suchotach płuc rozpadowo-włóknistych. W jednych przypadkach zgorzel płuc bywa nieznaczna i przemijająca. Dołączenie się zgorzeli płuc objawia się wtedy klinicznie jedynie tym, że plwocina przez jakiś czas lekko cuchnie a poza tym przebieg choroby nie zmienia się, chory pozostaje nadal przede wszystkim chorym na gruźlicę płuc i może długi czas odpluwać od czasu do czasu cuchnącą plwocinę bez wyraźnych zmian stanu ogólnego i płuc. Najczęściej jednak zgorzel płuc dołączająca się do gruźlicy płuc szerzy się szybko, przebiegając jako zgorzel ostra lub podostra, i wiedzie do śmierci w kilka tygodni. W tych przypadkach chorzy wykrztuszają bardzo obfitą cuchnącą plwocinę, w której wykrywa się coraz rzadziej i, coraz trudniej prątki gruźlicy, Jeżeli chory zgłasza się do lekarza dopiero w tym okresie, to gruźlicę płuc można często przeoczyć. [więcej w: olejowanie wlosów, biustonosze do karmienia, trzeci migdałek ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

GRUŹLICA PŁUC A ZGORZEL PŁUC

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ciekawą ewolucję naszych zapatrywań przedstawia sprawa wpływu grypy na przebieg gruźlicy płuc. Przez dłuższy czas powszechnie panował pogląd, którego rzecznikami u nas byli Władysław Biegański i Alfred Sokołowski. Biegański utrzymywał, że grypa wpływa najczęściej fatalnie na gruźlicę płuc, sprawy bowiem gruźlicze przewlekłe wygasłe lub zatrzymywane w rozwoju wybuchają po przebyciu grypy w postaci ostrej gruźlicy i kończą się często śmiercią. Alfred Sokołowski także utrzymywał, że ciężka grypa wybitnie pogarsza stan suchotników wywołując nieraz szybki rozwój sprawy, zastrzegł się jednak, że u ludzi zdrowych grypa, nawet najcięższa, rzadko kiedy wywołuje gruźlicę płuc. Włodzimierz Filiński starał się rozstrzygnąć zagadnienie wzajemnego stosunku gruźlicy płuc i grypy na podstawie obserwacji 300 chorych w uzdrowisku dla chorych piersiowych w Bojarce i w kijowskiej Klinice Chorób Wewnętrznych w okresie epidemii grypy w r. 1918-1919. Okazało się, że 70% tych chorych przebyło grypę, czasami 2-3 razy, przy czym tylko w 17,5% grypa nie wywarła wpływu na ogólny stan chorych, natomiast w 32,5% sprawa płucna pogorszyła się, a w 20% suchoty płuc rozwinęły się dopiero po przebytej grypie. Dość często spostrzegał Filiński zboczenia klinicznego przebiegu gruźlicy, związane z grypą, w postaci nie- typowej siedziby sprawy gruźliczej, mianowicie u 19% osób, które chorowały na grypę, główne ognisko gruźlicze znajdowało się nie w Szczytach płucnych, lecz gdziekolwiek niżej – z tyłu, od przodu lub z boku. Grypa więc, zdaniem Filińskiego, wywiera poważny wpływ na przebieg suchot płuc, przeistaczając nieraz łagodną i ograniczoną gruźlicę płuc w złośliwą i rozlaną. Zapatrywania te na wzajemny stosunek grypy i gruźlicy płuc zupełnie się zmieniły. Dzięki licznym badaniom radiologicznym wiemy obecnie, że przewlekła postępująca gruźlica płuc często rozpoczyna się jako ostra choroba gorączkowa, łudząco przypominająca grypę, lecz nie mająca z nią nic wspólnego. Również zaostrzenia sprawy gruźliczej w płucach mogą niezmiernie przypominać grypę. Okazało się dalej, że chory na gruźlicę płuc znoszą grypę, nawet przebiegającą z powikłaniami płucnymi, przeważnie dobrze. Obie choroby rozwijają się zwykle obok siebie nie wywierając wyraźnego wpływu jedna na drugą. Przebieg gruźlicy płuc nie pogarsza się często nawet w tych przypadkach, w których grypa jest tak ciężka, że kończy się śmiercią. Co więcej; jak zauważył Karol Rozenfeld podczas epidemii grypy w Częstochowie w r. 1918-1919, suchotnicy nie tylko nie są szczególnie skłonni do zapadania. na grypę, ale przeciwnie chorują na nią znacznie rzadziej niż ludzie zdrowi, przy tym zwykle tym rzadziej, im suchoty płuc są dalej posunięte. Spostrzeżenia Rozenfelda rzadkości suchot płuc w przypadkach ciężkiej grypy są w zupełnej zgodzie z wynikami sekcyjnymi Stanisława Ciechanowskiego i Witolda Nowickiego oraz ze spostrzeżeniami klinicznymi, poczynionymi podczas epidemii grypy w różnych krajach Europy, Ameryki i nawet Afryki. Wobec tego względną oporność suchotników na grypę można uznać za pewnik. [więcej w: olejowanie wlosów, biustonosze do karmienia, trzeci migdałek ]

Comments Off

« Previous Entries