rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Posts Tagged ‘olejek rycynowy’

Gruźlica ukryta nieczynna

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

W statystyce Kliniki Dziecięcej Uniwersytetu Poznańskiego, ogłoszonej przez Janusza Zeylanda, gruźlicę ukrytą nieczynną na 89 niemowląt z dodatnim od- czynem tuberkulinowym miale 4 (4,5%). gruźlicę ukrytą czynną 6 (6,74%) zespół pierwotny płuc 8 (9%), naciek płuc 18 (20%), gruźlicę płuc typu dorosłych 3, gruźlicę węzłów chłonnych śródpiersia 16 (18%), obwodowych – 1, gruźlicę kości 4 (4,5%), skóry 1 i uogólnioną prosówkową oraz gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 28 (31,16%). Mniej więcej od drugiego roku życia odczyny wytwórcze stopniowo się wzmagają. Wskutek tego pierwotna zmiana gruźlicza nie- rzadko włóknieje i ulega zwapnieniu. Toteż umieralność na gruźlicę w tym wieku szybko spada. W przeciwieństwie do pierwszego roku życia, w którym wskutek szybkiego rozsiewania się prątków w płucach i w ustroju okres drugorzędny gruźlicy łączy się bezpośrednio z okresem pierwszorzędnym, okres drugorzędny powstaje od drugiego roku życia tym później i jest tym łagodniejszy, im dziecko jest starsze. O d 3 d o 12 roku życia, zwłaszcza zaś od 4 do 7, przeważa gruźlica pozapłucna, mianowicie gruźlica kości, stawów, węzłów chłonnych i skóry powstająca za pośrednictwem krwi. Przewlekłe rozległe zapalenia około ogniskowe w płucach są jeszcze częste aż do ósmego roku życia. Natomiast gruźlicę płuc typu suchot wieku dorosłego – którą cechują nawet w ostrej postaci wysiękowej wybitne zmiany włókniste i zdolność wytwarzania niweczmkow, wskutek czego przewlekła postać trwa znacznie dłużej niż gruźlica dziecięca – spotyka się u dzieci dopiero powyżej 10 roku życia, przy tym bliżej okresu dojrzewania, i w wieku młodzieńczym. Wcześniej bywa ona rzadko, a w okresie niemowlęcym zdarza się wyjątkowo (Janusz Zeyland widział w tym okresie tylko jeden przypadek na 52 przypadki gruźlicy niemowlęcej, badanej pośmiertnie) . Gruźlica płuc typu gruźlicy dorosłych przebiega u dzieci ostrzej niż u dorosłych – zazwyczaj jako ciężkie odoskrzelowe zapalenie płuc serowate. W przeciwieństwie do suchot płuc wieku dorosłego, może mu towarzyszyć znaczne obrzmienie węzłów chłonnych, ulegających mniej więcej rozległemu serowaceniu. Choroba kończy się prawie zawsze śmiercią. W okresie poprzedzającym dojrzewanie płciowe i w okresie pokwitania (pubertas), zatem w wieku od 12 do 19 roku życia, który cechują dalszy wzrost osobnika i chwiejność równowagi fizjologicznej, częstość gruźlicy płuc i umieralność na nią wybitnie się zwiększają. Zależy to przeważnie od zaostrzenia i rozbudzenia Ognisk gruźliczych, powstałych we wczesnym dzieciństwie, pierwotnej zmiany gruźliczej (primoinfectio tuoerculosa praecox, przeważnie familiaris) lub ognisk gruźliczych krwiopochodnych, albo od zakażenia dodatkowego, rzadziej od pierwszego za- każenia prątkami gruźlicy w tym wieku. [hasła pokrewne: olejek jojoba, olejek makadamia, olejek rycynowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek rycynowy’

Gruźlica ukryta nieczynna

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Pierwsze zakażenie gruźlicze, powstałe dopiero w tym okresie życia (infectio tuoercuiosa primitiva tarda), przypomina obrazem chorobowym, początkowymi danym] radiograficznymi i odczynami około ogniskowymi pierwsze zakażenie u dzieci, z tą jednak różnicą, że w okresie pokwitania przeważają postaci utajone (affectio tuberculosa primitva occulta), dające się wykryć tylko badaniem radiograficznym. Nadto w przypadkach pierwotnego zakażenia prątkami gruźlicy w tym wieku rzadko spotyka się duże pakiety węzłów oskrzelowo-tchawicznych. Gruźlica płuc prze- biega zwykle łagodnie przy zastosowaniu leczenia wypoczynkowego i kończy się przeważnie klinicznym wyzdrowieniem. Ciężki przebieg bywa znacznie rzadziej, zwłaszcza rzadko spostrzega się zejście w ostre serowate zapalenie płuc, ostre odoskrzelowe zapalenie. płuc serowate i ostrą gruźlicę prosówkową. Natomiast pierwsze zakażenie gruźlicze w okresie pokwitania przebiega często w postaci zespołu gruźliczego durowatego – tak jak u starszych dzieci i u młodszych dorosłych. Gruźlica płuc powstająca w okresie pokwitania na tle odnowienia się zakażenia (reinfectio endogenes) lub zakażenia dodatkowego (superin- fectio) ma na odwrót przebieg zazwyczaj bardzo ciężki z wyraźną prze- wagą zmian wysiękowych oraz serowacenia i z wielką skłonnością do przerzutów drogą oskrzelową i często kończy się szybko śmiercią (str. ). Postaci przewlekłe włókniste o przebiegu łagodnym zdarzają się w tym okresie rzadko. U kobiet najniepomyślniejszy jest 16 rok życia, u mężczyzn jako dojrzewających później – 17. Przyczyną ciężkiego przebiegu gruźlicy płuc w wieku dojrzewania płciowego jest gwałtowny rozwój fizyczny i psychiczny ustroju w tym okresie życia. Ustrój nawet dobrze rozwinięty iJ dobrze odżywiony wskutek tego ma nieraz zbyt mało sił obronnych przed zakażeniem gruźliczym . Prócz doniosłych przemian w ustroju, zwłaszcza w zakresie układu dokrewnego, cechujących okres pokwitania, u wielu odgrywa pewną rolę także przejście do pracy zawodowej, połączone często z niedostatecznym i nieuregulowanym odżywianiem, niedostatecznym wypoczynkiem, prze- pracowaniem fizycznym lub umysłowym itd. Mają znaczenie także nad- użycia płciowe, sportowe i inne. [przypisy: olejek jojoba, olejek makadamia, olejek rycynowy ]

Comments Off

« Previous Entries