rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Posts Tagged ‘laparoskopia endometrioza’

Prócz zejscia w ostra gruzlice

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Prócz zejścia w ostrą gruźlicę prosówkową, gruźlicze zapalenie opon mózgowych, zespół gruźliczy durowaty lub w ostrą gruźlicę prosówkową płuc, ognisko pierwotne w płucach oraz zespół pierwotny w niemowlęctwie i o wiele rzadziej w drugim i trzecim roku życia mogą mieć inne zejścia. Mianowicie ustrój niemowlęcy oddziaływa na prątki silnym odczynem wysiękowo-zapalnym, któremu nie towarzyszy odczyn wytwórczy wcale albo odczyn ten jest bardzo słaby, nawet w okresie wczesnego dzieciństwa (Janusz Zeyland). Zatem ustrój niemowlęctwa oddziaływa na zakażenie gruźlicze inaczej niż ustrój dorosłych, u których istnieje zawsze, nawet w ostrej wysiękowej postaci gruźlicy płuc, odczyn łącznotkankowy, przeważnie w postaci wyraźnych zmian wytwórczych. W okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa ustrój nie wytwarza także i niweczników gruźliczych (Janusz Zeyland i Eugenia P1asecka·Zcyland). Wybitny odczyn wysiękowy u niemowląt nieraz wiedzie do rozległych nacieków okołoogniskowych (inflammatio perifoalis s. epitubeiculosis), które bardzo łatwo, zresztą tak jak i zmiana pierwotna, serowacieją i rozmiękają. Przebicie się mas .serowa- tych do oskrzela wytwarza jamę zw. pierwotną (caverna pulmonis primitiva). Typową cechę pierwotnej jamy stanowi brak otoczki włóknistej wskutek braku w wieku niemowlęcym odczynu wytwórczego. Jama pierwotna jest źródłem rozsiewania się prątków gruźlicy i powstawania drogą oskrzeli śmiertelnych ostrych postaci gruźlicy płuc o typie ostrego zapalenia płuc serowatego odoskrzelowego lub płatowego, w przebiegu których tworzą się już jamy wtórne. Rozległe serowacenia w miąższu płucnym o typie ostrego serowatego zapalenia płuc odoskrzelowego powstają częściej wskutek przebicia się do oskrzeli mas serowatych Z obrzmiałych węzłów chłonnych. W przypadkach pomyślniej szych zserowaciałe ognisko pierwotne szerzy się przez ciągłość. Jeżeli przebije drobne oskrzele, to może wywołać drogą oskrzeli odoskrzelowe zakażenie innych części płuc. Powstaje wtenczas również serowate zapalenie płuc o przebiegu nie tak ostrym. Objawia się ono stopniowym wyniszczeniem chorego dziecka, stanami podgorączkowymi i zmianą odgłosu opukowego oraz objawów osłuchowych w odpowiednich częściach klatki piersiowej. Postać ta trwa zwykle najwyżej 3-5 miesięcy. Wessanie się zapaleń okołoogniskowych oraz zejście w zwłóknienie zdarza się dopiero po pierwszym roku życia. Inne zejścia w wieku niemowlęcym bywają bardzo rzadko. Jest to zejście w gruźlicę węzłów limfatycznych obwodowych (tzw. zołzy, scrofulosis), w gruźlicę węzłów limfatycznych klatki piersiowej i brzusznych, rokującą nieraz pomyślnie, lub w gruźlicę kości i skóry o przebiegu łagodnym. [przypisy: olejek arganowy do włosów, olejek kokosowy do włosów, olejek arganowy do włosów warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘laparoskopia endometrioza’

Prócz zejscia w ostra gruzlice

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Rokitansky pierwszy głosił (w r. 1845) zasadę przeciwności chorób serca i gruźlicy tłumacząc ją biernym przekrwieniem płuc stwarzającym w chorobach serca gorsze warunki, dla rozwoju prątków gruźlicy. Istotnie osoby z wadami serca, zwłaszcza zastawki dwudzielnej (Traube), szczególnie ze zwężeniem lewego ujścia żylnego, zapadają rzadziej na gruźlicę płuc niż osoby bez wady serca, gdy zaś na nią zachorują, to gruźlica przebiega przeważnie łagodnie ze skłonnością do włóknienia i wyleczenia. Obecnie taki przebieg gruźlicy stawia się w związku z, przewlekłym podrażnieniem układu mezenchymalnego, wywołanym przez. zakażenie gośćcowe, które jest najczęstszą przyczyną wad serca. Zwolennicy tego poglądu powołują się na to, że inne zakażenia (kiłowe, durowe, zakażenia przewlekłe – tzw. chrcniosepsis itd.) oraz skazy, np. dnawa, podrażniające układ mezenchymalny wywierają także korzystny wpływ na przebieg gruźlicy płuc a nawet do pewnego stopnia zabezpieczają ustrój od zachorowania na gruźlicę. Spostrzegłem dwa przypadki przewlekłej niewydolności krążenia u osób w wieku 50 i 56 lat, powstałej w związku z wadą serca, które skończyły się śmiercią wskutek dołączenia się ostrej gruźlicy prosówkowej (Jan Roguski). Wspominam tutaj o nich, bo takie powikłanie wady serca należy do wielkiej rzadkości, nadto rzadka jest także gruźlica prosówkowa w podeszłym wieku. Godzi się także zaznaczyć, że ostra gruźlica prosówkowa przebiegała w obu przypadkach z bardzo małym odczynem gorączkowym. O wiele częściej wikłają się gruźlicą płuc wady serca wrodzone, w zależności jednak nie od biernego przekrwienia płuc (w zwężeniu ujścia tętnicy płucnej płuca są na odwrót niedokrwione), lecz od wrodzonej mniejszej ogólnej oporności ustroju, co sprzyja zapadaniu na gruźlicę. [podobne: olejek arganowy do włosów, olejek kokosowy do włosów, olejek arganowy do włosów warszawa  ]

Comments Off

« Previous Entries