rehabilitacja niemowląt
rehabilitacja niemowląt i dzieci

Gruźlica ukryta nieczynna

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

W statystyce Kliniki Dziecięcej Uniwersytetu Poznańskiego, ogłoszonej przez Janusza Zeylanda, gruźlicę ukrytą nieczynną na 89 niemowląt z dodatnim od- czynem tuberkulinowym miale 4 (4,5%). gruźlicę ukrytą czynną 6 (6,74%) zespół pierwotny płuc 8 (9%), naciek płuc 18 (20%), gruźlicę płuc typu dorosłych 3, gruźlicę węzłów chłonnych śródpiersia 16 (18%), obwodowych – 1, gruźlicę kości 4 (4,5%), skóry 1 i uogólnioną prosówkową oraz gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 28 (31,16%). Mniej więcej od drugiego roku życia odczyny wytwórcze stopniowo się wzmagają. Wskutek tego pierwotna zmiana gruźlicza nie- rzadko włóknieje i ulega zwapnieniu. Toteż umieralność na gruźlicę w tym wieku szybko spada. W przeciwieństwie do pierwszego roku życia, w którym wskutek szybkiego rozsiewania się prątków w płucach i w ustroju okres drugorzędny gruźlicy łączy się bezpośrednio z okresem pierwszorzędnym, okres drugorzędny powstaje od drugiego roku życia tym później i jest tym łagodniejszy, im dziecko jest starsze. O d 3 d o 12 roku życia, zwłaszcza zaś od 4 do 7, przeważa gruźlica pozapłucna, mianowicie gruźlica kości, stawów, węzłów chłonnych i skóry powstająca za pośrednictwem krwi. Przewlekłe rozległe zapalenia około ogniskowe w płucach są jeszcze częste aż do ósmego roku życia. Natomiast gruźlicę płuc typu suchot wieku dorosłego – którą cechują nawet w ostrej postaci wysiękowej wybitne zmiany włókniste i zdolność wytwarzania niweczmkow, wskutek czego przewlekła postać trwa znacznie dłużej niż gruźlica dziecięca – spotyka się u dzieci dopiero powyżej 10 roku życia, przy tym bliżej okresu dojrzewania, i w wieku młodzieńczym. Wcześniej bywa ona rzadko, a w okresie niemowlęcym zdarza się wyjątkowo (Janusz Zeyland widział w tym okresie tylko jeden przypadek na 52 przypadki gruźlicy niemowlęcej, badanej pośmiertnie) . Gruźlica płuc typu gruźlicy dorosłych przebiega u dzieci ostrzej niż u dorosłych – zazwyczaj jako ciężkie odoskrzelowe zapalenie płuc serowate. W przeciwieństwie do suchot płuc wieku dorosłego, może mu towarzyszyć znaczne obrzmienie węzłów chłonnych, ulegających mniej więcej rozległemu serowaceniu. Choroba kończy się prawie zawsze śmiercią. W okresie poprzedzającym dojrzewanie płciowe i w okresie pokwitania (pubertas), zatem w wieku od 12 do 19 roku życia, który cechują dalszy wzrost osobnika i chwiejność równowagi fizjologicznej, częstość gruźlicy płuc i umieralność na nią wybitnie się zwiększają. Zależy to przeważnie od zaostrzenia i rozbudzenia Ognisk gruźliczych, powstałych we wczesnym dzieciństwie, pierwotnej zmiany gruźliczej (primoinfectio tuoerculosa praecox, przeważnie familiaris) lub ognisk gruźliczych krwiopochodnych, albo od zakażenia dodatkowego, rzadziej od pierwszego za- każenia prątkami gruźlicy w tym wieku. [hasła pokrewne: olejek jojoba, olejek makadamia, olejek rycynowy ]

Comments Off

Prócz zejscia w ostra gruzlice

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Prócz zejścia w ostrą gruźlicę prosówkową, gruźlicze zapalenie opon mózgowych, zespół gruźliczy durowaty lub w ostrą gruźlicę prosówkową płuc, ognisko pierwotne w płucach oraz zespół pierwotny w niemowlęctwie i o wiele rzadziej w drugim i trzecim roku życia mogą mieć inne zejścia. Mianowicie ustrój niemowlęcy oddziaływa na prątki silnym odczynem wysiękowo-zapalnym, któremu nie towarzyszy odczyn wytwórczy wcale albo odczyn ten jest bardzo słaby, nawet w okresie wczesnego dzieciństwa (Janusz Zeyland). Zatem ustrój niemowlęctwa oddziaływa na zakażenie gruźlicze inaczej niż ustrój dorosłych, u których istnieje zawsze, nawet w ostrej wysiękowej postaci gruźlicy płuc, odczyn łącznotkankowy, przeważnie w postaci wyraźnych zmian wytwórczych. W okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa ustrój nie wytwarza także i niweczników gruźliczych (Janusz Zeyland i Eugenia P1asecka·Zcyland). Wybitny odczyn wysiękowy u niemowląt nieraz wiedzie do rozległych nacieków okołoogniskowych (inflammatio perifoalis s. epitubeiculosis), które bardzo łatwo, zresztą tak jak i zmiana pierwotna, serowacieją i rozmiękają. Przebicie się mas .serowa- tych do oskrzela wytwarza jamę zw. pierwotną (caverna pulmonis primitiva). Typową cechę pierwotnej jamy stanowi brak otoczki włóknistej wskutek braku w wieku niemowlęcym odczynu wytwórczego. Jama pierwotna jest źródłem rozsiewania się prątków gruźlicy i powstawania drogą oskrzeli śmiertelnych ostrych postaci gruźlicy płuc o typie ostrego zapalenia płuc serowatego odoskrzelowego lub płatowego, w przebiegu których tworzą się już jamy wtórne. Rozległe serowacenia w miąższu płucnym o typie ostrego serowatego zapalenia płuc odoskrzelowego powstają częściej wskutek przebicia się do oskrzeli mas serowatych Z obrzmiałych węzłów chłonnych. W przypadkach pomyślniej szych zserowaciałe ognisko pierwotne szerzy się przez ciągłość. Jeżeli przebije drobne oskrzele, to może wywołać drogą oskrzeli odoskrzelowe zakażenie innych części płuc. Powstaje wtenczas również serowate zapalenie płuc o przebiegu nie tak ostrym. Objawia się ono stopniowym wyniszczeniem chorego dziecka, stanami podgorączkowymi i zmianą odgłosu opukowego oraz objawów osłuchowych w odpowiednich częściach klatki piersiowej. Postać ta trwa zwykle najwyżej 3-5 miesięcy. Wessanie się zapaleń okołoogniskowych oraz zejście w zwłóknienie zdarza się dopiero po pierwszym roku życia. Inne zejścia w wieku niemowlęcym bywają bardzo rzadko. Jest to zejście w gruźlicę węzłów limfatycznych obwodowych (tzw. zołzy, scrofulosis), w gruźlicę węzłów limfatycznych klatki piersiowej i brzusznych, rokującą nieraz pomyślnie, lub w gruźlicę kości i skóry o przebiegu łagodnym. [przypisy: olejek arganowy do włosów, olejek kokosowy do włosów, olejek arganowy do włosów warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »